• PAUL

    y por ke habria de pesar? ps ke tiene plomo o ke p2 el ke sabe sabe y ya